"ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล "

เอกสารประกอบ
*หนังสือเชิญประชุมโครงการ พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ฯลฯ
*หนังสือโครงการประชุมและส่งแบบการประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
*กําหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ฯลฯ
*รายชื่อโรงพยาบาล ที่ส่งแบบประเมิน HAIT เรียบร้อยแล้ว
*แบบประเมินตนเอง
รายละเอียดการประชุม
ภาค หน่วยงาน ระหว่างวันที่ สถานที่จัดงาน เอกสาร
ภาคใต้ เขตสุขภาพ ที่ 11-12 ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎรธานี แบบฟอร์มจองห้องพัก
ภาคกลาง เขตสุขภาพ ที่ 4-6 ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพ แบบฟอร์มจองห้องพัก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพ ที่ 7-10 ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น แบบฟอร์มจองห้องพัก
ภาคเหนือ เขตสุขภาพ ที่ 1-3 ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ แบบฟอร์มจองห้องพัก